Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu Hubatá černoška

Nejsme ouřadové, ale zákony milují složité obchodní podmínky. Jestli máte problém s dodáním zboží, jednoduše se nám ozvěte a společně to vyřešíme k Vaší plné spokojenosti.

Obchodní podmínky, reklamační řád a poučení o odstoupení od smlouvy (uzavřené objednávky)


Provozovatel a odpovědná osoba (prodávající):
Jan Kuthan, Rovina 56, 264 01 Sedlčany
poštovní adresa: Na Potůčku 40, 264 01 Sedlčany
IČ 655 97 621, DIČ CZ7810121121
mob.: +420 602 683 974, e-mail: obchod@hubatacernoska.cz
Podnikám na základě oprávnění: 2006/ŽÚ/0274/Pl-3. Jsem plátce DPH.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu www.hubatacernoska.cz. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, která má v takovém případě přednost. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Při první objednávce kupujícího se automaticky vytvoří jeho uživatelský účet. Kupující je povinen uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě opakovaného nákupu je kupující povinen zkontrolovat jejich aktuálnost. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet delší dobu nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Všechny ceny v internetovém obchodě www.hubatacernoska.cz jsou uvedeny včetně DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách a jsou pro obě strany závazné, vyjma zjevné chyby (nulová cena apod.). Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Součástí těchto obchodních podmínek jsou také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Kupující je s nimi seznámen také v košíku před samotným odesláním objednávky. Ceny jsou platné pro zasílání po České republice a Slovenské republice. Pro objednání zboží vyplní kupující nákupní košík, v němž může měnit objednávané zboží, jeho počet a způsob jeho úhrady a doručení.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a kupující je stvrzuje odesláním objednávky. Tento krok je pro obě smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v objednávce. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (např. jeho lhůta pro dodání), kontaktuje ho prodávající s pozměněnou nabídkou s uvedením možných variant řešení a vyžádá si stanovisko kupujícího. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Při standardním průběhu vyřízení objednávky probíhá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-mailů. Po odeslání objednávky přijde kupujícímu automatická potvrzující zpráva. Při volbě platby předem prodávající kupujícího kontaktuje s přesnými platebními podmínkami. Při platbě dobírkou prodávající zpravidla další e-mail nezasílá a zboží putuje k zákazníkovi v nejkratším možném termínu. Další informace pak přijdou od dopravce, který zašle číslo balíku a informace k převzetí. Věnujte pozornost textovým informacím u produktu - není možné dodat produkt v jiné podobě než námi nabízené (např. tričko s potiskem lze dodat je v nabízených barvách).

V převážné většině případů je zboží odesláno během 2 pracovních dnů. Samozřejmě se může stát, že kupujícím vybraný produkt vykoupí někdo před ním a prodávající bude potřebovat krátkou dobu na jeho opětovné naskladnění. Pokud zákazník potřebuje zboží nutně ke konkrétnímu datu (např. oslava narozenin) je v jeho vlastním zájmu, aby to uvedl v Poznámce. Produkty označené jako "skladem" jsou skladem minimálně v počtu jednoho kusu. Produkty, které takto označené nejsou, objednáváme u dodavatelů. Jde zejména o trička s potiskem, které naskladníme do cca tří dnů.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Na Potůčku 40, 264 01 Sedlčany
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (doprava zde stojí 99 Kč, při využití Zásilkovny 59 Kč, při nákupu nad 1999 Kč je zdarma)
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (hrazeno dopravci, k ceně dopravy se přičítá dobírka 30 Kč)

Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupující společně se zbožím obdrží daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího, nebo které bylo v nadměrném množství zajištěno u dodavatelů na zakázku. Nadměrným množstvím se rozumí objednávka nad 5000 Kč. Pakliže kupující hodlá odebrat větší počet kusů jednoho produktu, je v jeho zájmu odebrat nejprve vzorek a teprve po jeho posouzení potvrdit závazně větší odběr. Prodávající akceptuje vrácení vzorku, ale nemusí akceptovat vrácení většího množství zboží, které pro kupujícího zajistil na zakázku (nad 5000 Kč).

Z možnosti odstoupení od kupní smlouvy je po převzetí zboží vyjmuto také to zboží, které podléhá rychlé zkáze. Dále zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím; dále zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; zrovna tak zboží v podobě zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud byl porušen jeho původní obal; dále noviny, periodika a časopisy a digitální obsah, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. V ostatních případech má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Informaci o odstoupení od kupní smlouvy lze zaslat na e-mail obchod@hubatacernoska.cz, případně doručit na adresu provozovny e-shopu. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít také vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. V případě odstoupení od kupní smlouvy, které je v souladu s těmito obchodními podmínkami, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (není-li vzájemnou dohodou ujednáno jinak). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy, které bude v souladu s těmito obchodními podmínkami, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od přijetí zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy. A to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal (zpravidla převodem na účet). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, respektive náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu nemusí kupující zásilku od dopravce převzít.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal v e-shopu.
- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@hubatacernoska.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupující zašle prodávajícímu na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa dodání, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále vše společně jen jako "osobní údaje"). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce správně a pravdivě a je povinen je v případě změny aktualizovat. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, případně požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující bere na vědomí, že z obchodních sdělení je možné se kdykoli jednoduše odhlásit, odkazem na konci každého sdělení, případně odpovědí „odhlásit“ na elektronickou adresu prodávajícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Reklamační řád a obchodní podmínky v tomto znění jsou v platnosti od 1. 3. 2017.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a vzorový formulář pro reklamaci.

PŘÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:
Vzorový formulář uvádíme pro naplnění litery zákona, konkrétně občanského zákoníku. Slouží jako vzor, nikoliv však doporučený ani závazný. Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Ke stažení zde


PŘÍLOHA: VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO REKLAMACI:
Vzorový formulář slouží jako vzor, nikoliv však doporučený ani závazný. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a dodat na naši adresu spolu s reklamovaným zbožím.

 Ke stažení zde

Vytisknout stránku

 

Kdy odesíláme?

Co je skladem,
pošleme ihned
(rozhoduje čas objednávky):
Zásilkovna do 8.30 hod.
(dodání zpravidla 2 dny)
PPL do 13 hod. (dodání následující pracovní den a v sobotu)
Česká pošta do 14 hod. (dodání za 1-2 dny)
Co skladem není,
do 3 dnů
naskladníme
a poté odešleme k Vám.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Co nabízíme?

Dárkové zboží

Vybírat můžete podle typu zboží (trička, hrnky, polštáře, žertíky...), podle profese či zájmu (rybář, myslivec, hasič, motorkář...), případně zda je to maminka, babička, děda atd. Dále podle narozenin (30, 40, 50, 60...) anebo typu události (odchod do důchodu, svatba, svátek...).

Karnevalové zboží

Vybírat můžete podle typu zboží (paruka, kostým, vousy, make-up, maska...) nebo podle tématické párty (čerti, halloween, piráti, hippies, indiáni...).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kontaktujte nás

Zákaznická linka:
+420 602 683 974
obchod@hubatacernoska.cz

Visa Master card

© 2018, HUBATÁ ČERNOŠKA – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky